انتشار هفدهمین شماره (دومین شماره ویژه) نشریه علمی و پژوهشی مهندسی سازه و ساخت - تابستان 97

هفدهمین شماره و دومین شماره ویژه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت به صورت الکترونیکی روی سایت نشریه مهندسی سازه و ساخت قرار گرفت.