انتشار شانزدهمین شماره نشریه علمی و پژوهشی مهندسی سازه و ساخت - تابستان 97

شانزدهمین شماره نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت به صورت الکترونیکی روی سایت نشریه مهندسی سازه و ساخت قرار گرفت.