تحلیل تجربی ، تئوری و شبیه‌سازی‌ عددی ‌ورق‌های ‌فلزی ‌AL3105، st12، ck45 با لایه چینی متقابل تحت ضربه سقوط آزاد

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 عضو هیات علمی

3 دانشگاه لرستان

10.22065/jsce.2020.205674.1978

چکیده

در این ‌تحقیق ورق های‌ فلزی آلومینیوم Al3105،ck45 و St12 بالا یه چینی متقابل در برابر بار ضربه ای به صورت تجربی، تئوری و عددی بررسی شده اند. درمدل عددی ورق ها به صورت سه لایه ای با لایه چینی متقابل به ترتیب از بالا به پایین ck45-st12-ck45،st12-ck45-st12،Al3105-ck45-Al3105،ck45-AL3105-ck45 ،st12-Al3105-st12،Al3105-st12-Al3105 تحت ضربه سقوط‌آزاد قرارگرفته اند و تحلیل شده اند. برای صحه گذاری روش عددی، ازمدل تجربی نیز استفاده شده است. برخورد به صورت سقوط آزاد وزنه بوده و ارتفاع سقوط 12سانتی متر می باشد. ورق‌های مورد استفاده از جنس st12 ،Al3105،ck45 با ابعاد 220 در230 میلیمترمربع و هرکدام با ضخامت 1 میلی‌مترتهیه شده ولایه چینی متقابل که در قسمت بالاذکرشد روی هم قرارگرفته و توسط پیچ ومهره بهم متصل می شوند. ورق ها به صورت کاملا آزاد برروی فیکسچر قرارمی گیرند. پیچ مورد استفاده ازنوع پیچ با استانداردdin933 تمام رزوه هستند. در روش تجربی شتاب ضربه زننده توسط سنسور شتاب‌سنج اندازه‌گیری شده و تغییر شکل ماندگار ورق پس از اتمام ضربه اندازه‌گیری می‌شود. پارامترهای مورد ارزیابی پژوهش شامل مقدار شتاب ضربه بر روی ورق، میزان تغییرشکل ماندگار و مقدار جذب انرژی برای ورق‌های می باشد. همچنین در روش تئوری نیز روابط مرتبط با ورق های جدارنازک بصورت دینامیکی بررسی گردیده است.برای مدل‌سازی عددی از نرم‌افزار المان محدود آباکوس استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از روش تجربی و عددی نشان می‌دهد که این دو روش تحقیق دارای نتایج نزدیک به هم ‌می‌باشند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که جذب انرژی در ورق های بالایه گذاری Al3105-st12-Al310 بیشتر از ورق های دیگرمی باشد، همچنین شتاب در ورق های بالایه چینی ck45-st12-ck45 بیشتر از ورق های دیگر می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and Numerical investigation on CK45, St12, Al3105 with layers under drop test free loading

نویسندگان [English]

 • Arash Bashiri 1
 • Mojtaba Hosseini 2
 • Hossein Hatami 3
1 M.Sc.
2 civil engineering, lorestan university
3 Lorestan University
چکیده [English]

In this investigation, the Al sheet metals Al3105, Ck45 and St12 with layers under impact drop test free loading are tested experimentally and numerically. The sheets are tested with 3-layers under impact free loading numerically. for comparing, the experimental test is tested. The height is 12 cm with free impact loading. The dimention of specimens are 220*230 cm2. with screw the specimens are tied. The fixure are maded with steel and the specimens are fixed on the ficture freely. The screew has Din933 standard. The acceleration data are repoted with accelareation sensor. The deformation are reported with hammer test. Also with theoretical method, the shells are invetigated with the dynamic equations. For numerical modeling, the ABAQUS is used. The resualts are shown that two method are the same resulats. Also the resualts are shown that the energy absorption is more for Al3105-St12-Al3105 to other sheets. Also the acceleration is more for Ck45-St12-Ck45 to other sheets. The acceleration data are repoted with accelareation sensor. The deformation are reported with hammer test. Also with theoretical method, the shells are invetigated with the dynamic equations. For numerical modeling, the ABAQUS is used. The resualts are shown that two method are the same resulats. Also the resualts are shown that the energy absorption is more for Al3105-St12-Al3105 to other sheets. Also the acceleration is more for Ck45-St12-Ck45 to other sheets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Free drop test
 • deformation
 • Impact Acceleration
 • Energy absorption
 • SHELL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398
 • تاریخ دریافت: 26 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1398
 • تاریخ پذیرش: 17 اسفند 1398