نویسنده = محمد مهدی معمارپور
1. بررسی رفتار لرزه‏ ای ساختمان‏های بلند لوله‏ ای با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1396

فرزاد اعتدادی علی آبادی؛ محمد مهدی معمارپور


2. مقایسه‌ی عملکرد بهینه‌ی مدل‌های ویسکوز و ویسکوالاستیک کلوین-وُیت در سیستم مهار بازویی میرا شده در ساختما‌ن‌های بلند تحت ارتعاش جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1397

مجید امین افشار؛ محمد مهدی معمارپور؛ بهادر خانلری