نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش عملکرد اتصال پیچی لینک به دستک در قاب های خمشی درختی تحت اثر آتش سوزی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 23-33]

ا

 • اتصال پیچی عملکرد اتصال پیچی لینک به دستک در قاب های خمشی درختی تحت اثر آتش سوزی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 23-33]
 • اتصال سوراخ شده در بال بررسی تاثیرات اندازه فاصله میان سوراخ های روی بال تیر از یکدیگر در رفتار لرزه ای اتصال DFC [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 52-66]
 • اتصال مقطع کاهش یافته بررسی تاثیرات اندازه فاصله میان سوراخ های روی بال تیر از یکدیگر در رفتار لرزه ای اتصال DFC [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 52-66]
 • ارزش حاضر خالص ارزیابی اقتصادی پروژه‌های BOT با یکپارچه‌سازی روش‌های شبیه‌سازی پویایی سیستم و منطق فازی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 90-103]
 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی پروژه‌های BOT با یکپارچه‌سازی روش‌های شبیه‌سازی پویایی سیستم و منطق فازی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 90-103]
 • اضافه فشار انفجاری بررسی تحلیلی اثرات توپوگرافی زمین بر میزان اضافه فشار حاصل از امواج انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 56-67]
 • الگوریتم اجتماع ذرات بهینه سازی مخازن بتنی نیمه مدفون نگهدارنده سیالات توسط الگوریتم اجتماع ذرات و غلاف تقویتی منشوری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 28-42]
 • امواج انفجاری بررسی تحلیلی اثرات توپوگرافی زمین بر میزان اضافه فشار حاصل از امواج انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 56-67]
 • انتخاب سیستم ساختمانی بهینه انتخاب سیستم ساختمانی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره با تاکید بر سه روش AHP, SAW,TOPSIS [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 16-27]
 • اندرکنش خاک-شمع-سازه مقایسه اثر زلزله‌های حوزه نزدیک و زلزله‌های حوزه دور بر پاسخ لرزه‌ای سیستم ‌خاک-شمع-سازه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 117-130]
 • اندرکنش دینامیکی شناسایی عیوب لوله‌های حامل سیال با استفاده از روش ردگیری اندرکنش دینامیکی بار متحرک خارجی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 76-89]

ب

 • بادبند کمانش ناپذیر(BRB) کاربرد بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 67-81]
 • بارافزون دینامیکی ارزیابی دقت تحلیل استاتیکی غیرخطی در تعیین ضریب رفتار قاب های خمشی بتن مسلح [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 13-22]
 • بار متحرک شناسایی عیوب لوله‌های حامل سیال با استفاده از روش ردگیری اندرکنش دینامیکی بار متحرک خارجی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 76-89]
 • بار محوری شمع ارزیابی عوامل موثر بر ظرفیت باربری نشست گروه شمع مرکب تحت بار قائم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 5-12]
 • بازشو بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 34-45]
 • بتن‌آرمه ارزیابی رفتار اعضای سازه‌ای بتن‌آرمه تحت اثر بارهای یکنواخت با استفاده از مدل خرپایی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 31-47]
 • بهینه سازی بهینه سازی مخازن بتنی نیمه مدفون نگهدارنده سیالات توسط الگوریتم اجتماع ذرات و غلاف تقویتی منشوری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 28-42]

پ

 • پارامتر لرزه خیزی تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]
 • پایش سازه ها بهینه سازی مخازن بتنی نیمه مدفون نگهدارنده سیالات توسط الگوریتم اجتماع ذرات و غلاف تقویتی منشوری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 28-42]
 • پروژه BOT ارزیابی اقتصادی پروژه‌های BOT با یکپارچه‌سازی روش‌های شبیه‌سازی پویایی سیستم و منطق فازی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 90-103]
 • پویایی سیستم ارزیابی اقتصادی پروژه‌های BOT با یکپارچه‌سازی روش‌های شبیه‌سازی پویایی سیستم و منطق فازی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 90-103]

ت

 • تاپسیس انتخاب سیستم ساختمانی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره با تاکید بر سه روش AHP, SAW,TOPSIS [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 16-27]
 • تحلیل اجزاء محدودی ارزیابی رفتار اعضای سازه‌ای بتن‌آرمه تحت اثر بارهای یکنواخت با استفاده از مدل خرپایی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 31-47]
 • تحلیل استاتیکی غیرخطی کاربرد بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 67-81]
 • تحلیل استاتیکی غیرخطی اضافه مقاومت قاب‌های مهاربندی واگرای فولادی طراحی شده بر مبنای تغییرمکان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 48-61]
 • تحلیل استاتیکی معادل الگوی توزیع ارتفاعی بار زلزله برای قاب‌های خمشی فولادی با درنظرگرفتن رفتار غیرخطی اعضا [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 62-75]
 • تحلیل بار افزون برآورد ضرایب عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی فولادی به کمک تحلیل بار افزون مرسوم و پیشرفته با نگاه به اثر مودهای بالاتر و زلزله نزدیک گسل پالس‌گونه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 131-145]
 • تحلیل بارافزون ارزیابی دقت تحلیل استاتیکی غیرخطی در تعیین ضریب رفتار قاب های خمشی بتن مسلح [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 13-22]
 • تحلیل تاریخچه زمانی شناسایی خرابی در سازه‌ها با استفاده از روش‌های مبتنی بر تحلیل حساسیت تحت زلزله‌های مصنوعی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 104-116]
 • تحلیل حساسیت شناسایی خرابی در سازه‌ها با استفاده از روش‌های مبتنی بر تحلیل حساسیت تحت زلزله‌های مصنوعی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 104-116]
 • تحلیل خطر زلزله تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی ارزیابی رفتار غیرخطی سیستم دوگانه قاب-دیوار برشی فولادی تحت گروهی از زلزله‌های واقعی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 5-17]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده الگوی توزیع ارتفاعی بار زلزله برای قاب‌های خمشی فولادی با درنظرگرفتن رفتار غیرخطی اعضا [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 62-75]
 • تحلیل سلسله مراتبی انتخاب سیستم ساختمانی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره با تاکید بر سه روش AHP, SAW,TOPSIS [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 16-27]
 • تحلیل سلسله مراتبی پیاده سازی مهندسی ارزش در اجرای بدنه سدهای خاکی مطالعه موردی سد سیکان دره شهر- ایلام [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 48-56]
 • تحلیل عددی ارزیابی عوامل موثر بر ظرفیت باربری نشست گروه شمع مرکب تحت بار قائم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 5-12]
 • تحلیل عناصر محدود بررسی تأثیر نسبت توخالی و سخت کننده بر رفتار ستون های دوجداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 34-47]
 • تحلیل غیرخطی ارزیابی لرزه‌ای و انتخاب جانمایی بهینه میراگر اصطکاکی سیلندری در سازه‌های فلزی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 18-30]
 • تخمین خطا بکارگیری روش اجزای محدود تطابقی در مسائل گسترش ترک با تخمین خطای ضریب شدت تنش [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 57-68]
 • تصمیم گیری چند معیاره انتخاب سیستم ساختمانی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره با تاکید بر سه روش AHP, SAW,TOPSIS [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 16-27]
 • تفرق و انتشار امواج بررسی تحلیلی اثرات توپوگرافی زمین بر میزان اضافه فشار حاصل از امواج انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 56-67]
 • توزیع ارتفاعی بار زلزله الگوی توزیع ارتفاعی بار زلزله برای قاب‌های خمشی فولادی با درنظرگرفتن رفتار غیرخطی اعضا [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 62-75]
 • تیر فولادی عملکرد اتصال پیچی لینک به دستک در قاب های خمشی درختی تحت اثر آتش سوزی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 23-33]

ج

 • جانمایی بهینه ارزیابی لرزه‌ای و انتخاب جانمایی بهینه میراگر اصطکاکی سیلندری در سازه‌های فلزی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 18-30]
 • جذب انرژی بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 34-45]
 • جذب انرژی ارزیابی لرزه‌ای و انتخاب جانمایی بهینه میراگر اصطکاکی سیلندری در سازه‌های فلزی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 18-30]

خ

 • خط لوله مدفون بررسی رفتار دینامیکی شبکه ای از خطوط لوله با روانگرایی بخشی از خاک ناشی از شتاب زلزله [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 67-76]
 • خیز بررسی رفتار عرشه پل های ساخته شده با سازه های فضاکار [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-55]

د

 • دیوار برشی کاربرد بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 67-81]
 • دیوار برشی فولادی بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 34-45]
 • دیوار برشی فولادی ارزیابی رفتار غیرخطی سیستم دوگانه قاب-دیوار برشی فولادی تحت گروهی از زلزله‌های واقعی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 5-17]

ر

 • رفتار لرزه‌ای ارزیابی رفتار غیرخطی سیستم دوگانه قاب-دیوار برشی فولادی تحت گروهی از زلزله‌های واقعی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 5-17]
 • رفتار لرزه‌ای اضافه مقاومت قاب‌های مهاربندی واگرای فولادی طراحی شده بر مبنای تغییرمکان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 48-61]
 • رفتار لرزه ای بررسی تاثیرات اندازه فاصله میان سوراخ های روی بال تیر از یکدیگر در رفتار لرزه ای اتصال DFC [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 52-66]
 • روانگرایی خاک بررسی رفتار دینامیکی شبکه ای از خطوط لوله با روانگرایی بخشی از خاک ناشی از شتاب زلزله [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 67-76]
 • روش اجزاء محدود مقایسه اثر زلزله‌های حوزه نزدیک و زلزله‌های حوزه دور بر پاسخ لرزه‌ای سیستم ‌خاک-شمع-سازه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 117-130]
 • روش اجزای محدود تطابقی بکارگیری روش اجزای محدود تطابقی در مسائل گسترش ترک با تخمین خطای ضریب شدت تنش [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 57-68]
 • روش طراحی مستقیم برمبنای تغییرمکان اضافه مقاومت قاب‌های مهاربندی واگرای فولادی طراحی شده بر مبنای تغییرمکان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 48-61]
 • روش کاتوره‌ای بررسی مشخصات چشمه لرزه‌ای زلزله‌های رودبار و منجیل با استفاده از شبیه‌سازی ترکیبی به روش گسل محدود [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 5-18]

ز

 • زلزله حوزه دور مقایسه اثر زلزله‌های حوزه نزدیک و زلزله‌های حوزه دور بر پاسخ لرزه‌ای سیستم ‌خاک-شمع-سازه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 117-130]
 • زلزله حوزه نزدیک مقایسه اثر زلزله‌های حوزه نزدیک و زلزله‌های حوزه دور بر پاسخ لرزه‌ای سیستم ‌خاک-شمع-سازه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 117-130]
 • زلزله رودبار- منجیل بررسی مشخصات چشمه لرزه‌ای زلزله‌های رودبار و منجیل با استفاده از شبیه‌سازی ترکیبی به روش گسل محدود [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 5-18]
 • زلزله نزدیک گسل برآورد ضرایب عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی فولادی به کمک تحلیل بار افزون مرسوم و پیشرفته با نگاه به اثر مودهای بالاتر و زلزله نزدیک گسل پالس‌گونه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 131-145]

س

 • ساختمان بلند بررسی رفتار ساختمان های بلند دارای هسته بتن مسلح با امکان مفصل دوگانه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 19-33]
 • سازه های فضاکار بررسی رفتار عرشه پل های ساخته شده با سازه های فضاکار [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-55]
 • ستون های دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) بررسی تأثیر نسبت توخالی و سخت کننده بر رفتار ستون های دوجداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 34-47]
 • سخت کننده بررسی تأثیر نسبت توخالی و سخت کننده بر رفتار ستون های دوجداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 34-47]
 • سدسازی پیاده سازی مهندسی ارزش در اجرای بدنه سدهای خاکی مطالعه موردی سد سیکان دره شهر- ایلام [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 48-56]
 • سد قوسی تحلیل دینامیکی سد بتنی قوسی در محدوده فرکانس با استفاده از شرط مرزی انقطاعی عدد موج [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 5-15]
 • سطح عملکرد کاربرد بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 67-81]
 • سطح عملکرد اضافه مقاومت قاب‌های مهاربندی واگرای فولادی طراحی شده بر مبنای تغییرمکان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 48-61]
 • سیستم دوگانه ارزیابی رفتار غیرخطی سیستم دوگانه قاب-دیوار برشی فولادی تحت گروهی از زلزله‌های واقعی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 5-17]

ش

 • شالوده عمیق ارزیابی عوامل موثر بر ظرفیت باربری نشست گروه شمع مرکب تحت بار قائم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 5-12]
 • شبکه بررسی رفتار دینامیکی شبکه ای از خطوط لوله با روانگرایی بخشی از خاک ناشی از شتاب زلزله [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 67-76]
 • شبیه‌سازی ارزیابی اقتصادی پروژه‌های BOT با یکپارچه‌سازی روش‌های شبیه‌سازی پویایی سیستم و منطق فازی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 90-103]
 • شبیه‌سازی سینماتیکی بررسی مشخصات چشمه لرزه‌ای زلزله‌های رودبار و منجیل با استفاده از شبیه‌سازی ترکیبی به روش گسل محدود [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 5-18]
 • شتاب‌نگاشت مصنوعی شناسایی خرابی در سازه‌ها با استفاده از روش‌های مبتنی بر تحلیل حساسیت تحت زلزله‌های مصنوعی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 104-116]
 • شکل‌پذیری برآورد ضرایب عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی فولادی به کمک تحلیل بار افزون مرسوم و پیشرفته با نگاه به اثر مودهای بالاتر و زلزله نزدیک گسل پالس‌گونه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 131-145]
 • شمع مرکب ارزیابی عوامل موثر بر ظرفیت باربری نشست گروه شمع مرکب تحت بار قائم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 5-12]
 • شناسایی عیوب شناسایی عیوب لوله‌های حامل سیال با استفاده از روش ردگیری اندرکنش دینامیکی بار متحرک خارجی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 76-89]
 • شهر کرمان تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]

ض

 • ضرایب عملکرد لرزه‌ای برآورد ضرایب عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی فولادی به کمک تحلیل بار افزون مرسوم و پیشرفته با نگاه به اثر مودهای بالاتر و زلزله نزدیک گسل پالس‌گونه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 131-145]
 • ضریب اضافه مقاومت ارزیابی دقت تحلیل استاتیکی غیرخطی در تعیین ضریب رفتار قاب های خمشی بتن مسلح [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 13-22]
 • ضریب رفتار برآورد ضرایب عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی فولادی به کمک تحلیل بار افزون مرسوم و پیشرفته با نگاه به اثر مودهای بالاتر و زلزله نزدیک گسل پالس‌گونه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 131-145]
 • ضریب رفتار ارزیابی دقت تحلیل استاتیکی غیرخطی در تعیین ضریب رفتار قاب های خمشی بتن مسلح [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 13-22]
 • ضریب شدت تنش بکارگیری روش اجزای محدود تطابقی در مسائل گسترش ترک با تخمین خطای ضریب شدت تنش [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 57-68]
 • ضریب کاهش ارزیابی دقت تحلیل استاتیکی غیرخطی در تعیین ضریب رفتار قاب های خمشی بتن مسلح [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 13-22]

ط

 • طیف خطر یکسان تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]

ع

 • عدد موج تحلیل دینامیکی سد بتنی قوسی در محدوده فرکانس با استفاده از شرط مرزی انقطاعی عدد موج [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 5-15]
 • عرشه پل ها بررسی رفتار عرشه پل های ساخته شده با سازه های فضاکار [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-55]
 • عوارض توپوگرافی بررسی تحلیلی اثرات توپوگرافی زمین بر میزان اضافه فشار حاصل از امواج انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 56-67]
 • عیب‌یابی شناسایی خرابی در سازه‌ها با استفاده از روش‌های مبتنی بر تحلیل حساسیت تحت زلزله‌های مصنوعی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 104-116]

غ

 • غلاف تقویتی پیرامونی بهینه سازی مخازن بتنی نیمه مدفون نگهدارنده سیالات توسط الگوریتم اجتماع ذرات و غلاف تقویتی منشوری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 28-42]

ف

 • فاصله میان سوراخ ها بررسی تاثیرات اندازه فاصله میان سوراخ های روی بال تیر از یکدیگر در رفتار لرزه ای اتصال DFC [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 52-66]

ق

 • قاب خمشی فولادی الگوی توزیع ارتفاعی بار زلزله برای قاب‌های خمشی فولادی با درنظرگرفتن رفتار غیرخطی اعضا [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 62-75]
 • قاب خمشی ویژه بررسی تاثیرات اندازه فاصله میان سوراخ های روی بال تیر از یکدیگر در رفتار لرزه ای اتصال DFC [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 52-66]
 • قاب فولادی مهاربندی‌شده واگرا اضافه مقاومت قاب‌های مهاربندی واگرای فولادی طراحی شده بر مبنای تغییرمکان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 48-61]
 • قطر و ضخامت اعضا بررسی رفتار عرشه پل های ساخته شده با سازه های فضاکار [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-55]

ک

 • کمانش بررسی رفتار عرشه پل های ساخته شده با سازه های فضاکار [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-55]

گ

 • گسترش ترک بکارگیری روش اجزای محدود تطابقی در مسائل گسترش ترک با تخمین خطای ضریب شدت تنش [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 57-68]
 • گسل محدود بررسی مشخصات چشمه لرزه‌ای زلزله‌های رودبار و منجیل با استفاده از شبیه‌سازی ترکیبی به روش گسل محدود [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 5-18]

ل

 • لوله‌های حامل سیال شناسایی عیوب لوله‌های حامل سیال با استفاده از روش ردگیری اندرکنش دینامیکی بار متحرک خارجی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 76-89]

م

 • مجموع ساده وزنی انتخاب سیستم ساختمانی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره با تاکید بر سه روش AHP, SAW,TOPSIS [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 16-27]
 • مخازن بتنی بهینه سازی مخازن بتنی نیمه مدفون نگهدارنده سیالات توسط الگوریتم اجتماع ذرات و غلاف تقویتی منشوری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 28-42]
 • مدل خرپایی ارزیابی رفتار اعضای سازه‌ای بتن‌آرمه تحت اثر بارهای یکنواخت با استفاده از مدل خرپایی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 31-47]
 • مرز انططاعی تحلیل دینامیکی سد بتنی قوسی در محدوده فرکانس با استفاده از شرط مرزی انقطاعی عدد موج [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 5-15]
 • مرز جاذب تحلیل دینامیکی سد بتنی قوسی در محدوده فرکانس با استفاده از شرط مرزی انقطاعی عدد موج [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 5-15]
 • مطالعه آزمایشگاهی عملکرد اتصال پیچی لینک به دستک در قاب های خمشی درختی تحت اثر آتش سوزی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 23-33]
 • مفصل پلاستیک بررسی رفتار ساختمان های بلند دارای هسته بتن مسلح با امکان مفصل دوگانه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 19-33]
 • مقاوم سازی لرزه ای کاربرد بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 67-81]
 • منطق فازی ارزیابی اقتصادی پروژه‌های BOT با یکپارچه‌سازی روش‌های شبیه‌سازی پویایی سیستم و منطق فازی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 90-103]
 • مهندسی ارزش پیاده سازی مهندسی ارزش در اجرای بدنه سدهای خاکی مطالعه موردی سد سیکان دره شهر- ایلام [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 48-56]
 • مودهای خرابی عملکرد اتصال پیچی لینک به دستک در قاب های خمشی درختی تحت اثر آتش سوزی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 23-33]
 • میراگر اصطکاکی سیلندری ارزیابی لرزه‌ای و انتخاب جانمایی بهینه میراگر اصطکاکی سیلندری در سازه‌های فلزی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 18-30]

ن

 • نسبت توخالی بررسی تأثیر نسبت توخالی و سخت کننده بر رفتار ستون های دوجداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 34-47]
 • نشست کلاهک ارزیابی عوامل موثر بر ظرفیت باربری نشست گروه شمع مرکب تحت بار قائم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 5-12]
 • نواحی ناپیوسته ارزیابی رفتار اعضای سازه‌ای بتن‌آرمه تحت اثر بارهای یکنواخت با استفاده از مدل خرپایی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 31-47]
 • نیاز فرا ارتجاعی برآورد ضرایب عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی فولادی به کمک تحلیل بار افزون مرسوم و پیشرفته با نگاه به اثر مودهای بالاتر و زلزله نزدیک گسل پالس‌گونه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 131-145]

و

 • ورق تقویت FRP بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 34-45]

ه

 • هایپوپلاستیسیته مقایسه اثر زلزله‌های حوزه نزدیک و زلزله‌های حوزه دور بر پاسخ لرزه‌ای سیستم ‌خاک-شمع-سازه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 117-130]
 • هسته بتن مسلح بررسی رفتار ساختمان های بلند دارای هسته بتن مسلح با امکان مفصل دوگانه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 19-33]