دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، شهریور 1397، صفحه 1-220 
اثرات خوردگی بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه

صفحه 146-159

10.22065/jsce.2017.86063.1183

محسنعلی شایانفر؛ حمید رضا ساوج؛ محمد قانونی بقا؛ علی خدام