دوره و شماره: دوره 4، شماره ویژه 1 - شماره پیاپی 11، مرداد 1396، صفحه 1-121 

علمی - پژوهشی

بررسی تراز پایه در ساختمان‌های مختلف و عوامل موثر بر آن

صفحه 5-16

10.22065/jsce.2017.87639.1213

محسن تهرانی زاده؛ محمد صادق برخورداری؛ سید وحید سپهر موسوی