دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، شهریور 1394، صفحه 1-78 
تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمان

صفحه 43-51

غلامرضا قدرتی امیری؛ سید علی رضویان امرئی؛ محمدعلی طهماسبی بروجنی


بررسی تاثیرات اندازه فاصله میان سوراخ های روی بال تیر از یکدیگر در رفتار لرزه ای اتصال DFC

صفحه 52-66

محسن علی بخشی؛ روح اله احمدی جزنی؛ محمد سهیل قبادی؛ معصومه سادات مکی آبادی