دوره و شماره: دوره 7، شماره ویژه 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1399 
6. بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت

صفحه 87-108

10.22065/jsce.2019.122218.1496

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان؛ رهام خالق نژاد


13. بررسی اثر ضخامت و نوع فولاد بر رفتار دیواربرشی فولادی تحت اثر بار انفجار

صفحه 218-238

10.22065/jsce.2019.144313.1637

حسین خورشیدی میانایی؛ سید مسعود میر طاهری؛ حمیدرضا رضایی بارونقی


فهرست مطالب و سر مقاله

15. فهرست مطالب و سر مقاله

صفحه 1-4