دوره و شماره: دوره 7، شماره ویژه 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1399