دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 36، زمستان 1399 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سر مقاله

صفحه 1-4


5. آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS

صفحه 62-77

10.22065/jsce.2018.121510.1491

محمدجواد طاهری امیری؛ غلامرضا عبداله زاده؛ مائده جواهری بارفروشی؛ فرشیدرضا حقیقی