دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 30، بهار 1399، صفحه 1-255 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سر مقاله

صفحه 1-4


5. ارزیابی عددی رفتار شکست تیرهای شکافدار بتنی مقاوم شده با ورق CFRP

صفحه 56-71

10.22065/jsce.2018.102020.1357

منیره سنگی؛ جواد واثقی امیری؛ غلامرضا عبداله زاده؛ مهدی دهستانی


11. مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه درشت دانه بتن بازیافتی و میکروسیلیس

صفحه 156-168

10.22065/jsce.2018.119220.1466

محمدرضا آقا باقری؛ مهدی آرزومندی؛ امیرحسین عموحسینی؛ مجتبی کریمایی طبرستانی؛ هادی علیزاده