دوره و شماره: دوره 6، شماره ویژه 2 - شماره پیاپی 25، تابستان 1398، صفحه 1-245