دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1398، صفحه 1-213 

یادداشت فنی

2. بررسی عملکرد میراگر شکافدار و تیر با سطح مقطع کاهش یافته تحت بارگذاری چرخه‌ای

صفحه 209-222

10.22065/jsce.2017.98867.1329

مسعود ذبیحی سامانی؛ محمدحسین عابدابراهیمی؛ پیام طریقی