فهرست مطالب و سر مقاله

نوع مقاله : فهرست مطالب و سر مقاله

نویسنده

1 استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 رئیس انجمن مهندسی سازه ایران

3 مدیر مسئول نشریه مهندسی سازه و ساخت


عنوان مقاله [English]

List of contents and message from the Responsible Director

نویسنده [English]

  • GholamReza Havaei 1 2 3
1 Assistant Proferssor at Amirkabir University of Technology | President of Iranian Society of Structural Engineering | Responsible director of Journal of Structral and Construction Engineering
2 Assistant Proferssor at Amirkabir University of Technology | President of Iranian Society of Structural Engineering | Responsible director of Journal of Structral and Construction Engineering
3 Assistant Proferssor at Amirkabir University of Technology | President of Iranian Society of Structural Engineering | Responsible director of Journal of Structral and Construction Engineering