مقالات پذیرفته شده و در نوبت انتشار
فرست مطالب و سر مقاله

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 1-4

غلامرضا هوائی


ارزیابی رفتار لرزه‌ای پی سطحی مجاور شیب به کمک شبیه سازی های عددی

دوره 8، شماره ویژه 2، شهریور 1400، صفحه 5-21

10.22065/jsce.2020.215828.2049

سحر جلیلی؛ حسین جواهری کوپائی؛ حسن شرفی


بررسی میدانی عملکرد مدل شمع‌های مختلف پیچشی در خاک‌های ماسه‌ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 5-20

10.22065/jsce.2021.243030.2211

ابراهیم شجاعی؛ ابوالفضل اسلامی؛ نوید گنجیان؛ رامین عزت دوست


بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه در پروژه‌های ساخت با ارائه یک روش پیشنهادی بر اساس استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU

دوره 9، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 5-19

10.22065/jsce.2021.263171.2317

رضا مهاجری برج قلعه؛ توحید پوررستم؛ ناصر منصور شریفلو؛ جواد مجروحی سردرود؛ ابراهیم صفا


رویکردی برای موفقیت پروژه‌های عمران شهری مبتنی بر معیارهای مدیریت ریسک با روشFOWA

دوره 9، شماره 7، مهر 1401، صفحه 5-26

10.22065/jsce.2022.317940.2659

محمد جواد کاظمینی؛ متین بایمانی نژاد؛ کمال شیخ حسنی


تحلیل علم‌سنجی بروندادهای علمی مدیریت پروژه در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

دوره 9، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5-27

10.22065/jsce.2022.306434.2587

محمد سرگلی؛ عبدالصمد کرامت فر؛ یاسر گلدوست