کلیدواژه‌ها = رابطه کاهندگی
انتخاب و رتبه بندی روابط کاهندگی برای منطقه تهران

دوره 10، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 48-62

10.22065/jsce.2023.393094.3088

ساسان معتقد؛ سید نصراله افتخاری؛ مژگان خزاعی؛ احسان یوسفی