کلیدواژه‌ها = سد بتنی وزنی
بهسازی لرزه‌ای سد بتنی وزنی تقویت‌شده با حائل نگهدارنده آسفالتی

دوره 6، شماره ویژه 2، شهریور 1398، صفحه 127-148

10.22065/jsce.2018.104564.1374

امیر پیروزنیا؛ امیر جواد مرادلو


تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت حرکت نرمال ریزگسل ساختگاه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 133-155

مهدی علیجانی اردشیر؛ بهرام نوایی نیا؛ محمدتقی احمدی