کلیدواژه‌ها = ریسک
ارزیابی ریسک پروژه های سدسازی با استفاده از روش پرومته و آنالیز گایا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.299099.2526

فرزاد فدایی؛ مهدی اژدری مقدم؛ محمدرضا شهرکی


طراحی مدل ارزیابی ریسک مالی پروژه‌های راه‌سازی ایران درروش تأمین مالی "مشارکت عمومی – خصوصی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1401

10.22065/jsce.2020.197498.1925

محمدرضا جعفریان؛ عبداله اردشیر؛ افشین بویاغچی فیروزی


ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ریسک ﭘﺎﯾﺪاری دﯾﻮار ﺣﺎﺋﻞ وزﻧﯽ بر مبانی اعتمادپذیری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.321521.2675

محمد مهدی ریاحی؛ ایمان بهرامی چگنی


تدوین مدل ساختاری کاهش ریسک خسارات لرزه‌ای در محیط های شهری مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

10.22065/jsce.2021.298812.2522

احسان ارکانی؛ حسین حاتمی نژاد؛ سهیل قره


بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه در پروژه‌های ساخت با ارائه یک روش پیشنهادی بر اساس استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU

دوره 9، شماره 5، مرداد 1401

10.22065/jsce.2021.263171.2317

رضا مهاجری برج قلعه؛ توحید پوررستم؛ ناصر منصور شریفلو؛ جواد مجروحی سردرود؛ ابراهیم صفا


ارایه مدل انتخاب روشهای تأمین مالی در پروژههای ساخت با استفاده از سیستم خبره فازی

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2021.280463.2414

روح الله محسن زاده؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ علیرضا لرک


به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 60-74

10.22065/jsce.2018.121553.1492

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی


ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 75-94

10.22065/jsce.2018.121655.1495

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی