کلیدواژه‌ها = زلزله‌ نزدیک به گسل
بررسی اثر نامنظمی‌های قطع سیستم باربر جانبی و طبقه‌ خیلی نرم ‌بر عملکرد لرزه ای قاب‌های مهاربندی همگرا

دوره 8، شماره ویژه 3، آذر 1400، صفحه 271-295

10.22065/jsce.2021.243546.2215

وحید صابری؛ حمید صابری؛ مجتبی بابانگار؛ عباسعلی صادقی؛ علی معافی