کلیدواژه‌ها = تحلیل دینامیکی فزاینده(IDA)
ارزیابی روش های طراحی سیستم قاب با ستون پیوند شده و بهبود رفتار لرزه ای آن با آرایش ستون پیوند دوتایی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 236-255

10.22065/jsce.2020.223180.2103

الهام معروفی؛ محمد رضا منصوری؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ آرمین عظیمی نژاد