کلیدواژه‌ها = سیمانهای ژئوپلیمری
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات تازه و سخت شده بتن ژئوپلیمر خودتراکم و مقایسه آن با سایر بتن ها

دوره 8، شماره ویژه 1، خرداد 1400، صفحه 388-409

10.22065/jsce.2020.201768.1952

محبوبه میرزائی علی آبادی؛ محمد حسین سلیمانی؛ علیرضا دادپور