کلیدواژه‌ها = الیاف
بررسی تاثیر نانوسیلیس بر مشخصات مکانیکی کامپوزیت ‌های سیمانی حاوی الیاف پلی پروپیلن

دوره 8، شماره ویژه 1، خرداد 1400، صفحه 25-41

10.22065/jsce.2020.199749.1936

موسی مظلوم؛ سارینا نوروزی؛ محمد اکبری جمکرانی


ارزیابی کاربرد روش "پیچش" برای تعیین مقاومت های فشاری و خمشی در جای بتن الیافی

دوره 8، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 23-41

10.22065/jsce.2019.155083.1702

محمود نادری؛ علیرضا اسماعیلی؛ علی صابری ورزنه


تاثیرالیاف مختلف بر ترک های انقباضی سنین اولیه و مقاومت مکانیکی بتن پر مقاومت

دوره 5، شماره 3، آبان 1397، صفحه 145-159

10.22065/jsce.2017.88262.1223

علی صدر ممتازی؛ بهزاد طهمورسی؛ اشکان سرادار