کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
رویکردی برای موفقیت پروژه‌های عمران شهری مبتنی بر معیارهای مدیریت ریسک با روشFOWA

دوره 9، شماره 7، مهر 1401

10.22065/jsce.2022.317940.2659

محمد جواد کاظمینی؛ متین بایمانی نژاد؛ کمال شیخ حسنی


بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه در پروژه‌های ساخت با ارائه یک روش پیشنهادی بر اساس استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU

دوره 9، شماره 5، مرداد 1401

10.22065/jsce.2021.263171.2317

رضا مهاجری برج قلعه؛ توحید پوررستم؛ ناصر منصور شریفلو؛ جواد مجروحی سردرود؛ ابراهیم صفا


تخصیص کمی ریسک در پروژه های ساخت با رویکرد نظریه بازی های همکارانه

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 61-74

فرنا نصیرزاده؛ مهدی روح پرور؛ حامد مازندرانی زاده