کلیدواژه‌ها = مقاوم سازی برشی
مطالعه آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده برای برش با CFRP به روش NSM

دوره 5، شماره ویژه 3، آذر 1397، صفحه 153-171

10.22065/jsce.2017.81471.1137

حبیب اکبرزاده بنگر؛ محسن احمدنژاد؛ مهدی نوروزی