کلیدواژه‌ها = CFRP
بررسی عددی اثر شکل مقطع بر ظرفیت باربری نهایی ستون بتن مسلح تقویت شده باCFRP

دوره 7، شماره ویژه 1، اردیبهشت 1399، صفحه 107-125

10.22065/jsce.2018.138522.1603

مسعود محمودآبادی؛ فرشته سخائی پور


ارزیابی عددی رفتار شکست تیرهای شکافدار بتنی مقاوم شده با ورق CFRP

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 56-71

10.22065/jsce.2018.102020.1357

منیره سنگی؛ جواد واثقی امیری؛ غلامرضا عبداله زاده؛ مهدی دهستانی


مطالعه آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده برای برش با CFRP به روش NSM

دوره 5، شماره ویژه 3، آذر 1397، صفحه 153-171

10.22065/jsce.2017.81471.1137

حبیب اکبرزاده بنگر؛ محسن احمدنژاد؛ مهدی نوروزی