نویسنده = محمد حسن میرابی مقدم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر خرده لاستیک های بازیافتی بر مقاومت در برابر سولفات رویه های بتنی راه

دوره 8، شماره ویژه 4، زمستان 1400

10.22065/jsce.2021.283174.2433

محمد حسن میرابی مقدم؛ محمد صالح سرگزی مقدم


3. ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد بتن خودتراکم حاوی ذرات شیشه تحت شرایط مهاجم اسید سولفوریک

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 200-220

10.22065/jsce.2017.78162.1087

سامان راحت دهمرده؛ محمد حسن میرابی مقدم؛ محمد صالح سرگزی مقدم