نویسنده = سید محمود حسینی
بررسی تأثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 129-147

10.22065/jsce.2018.126391.1510

اعظم جعفری؛ محمود گلابچی؛ سید محمود حسینی


اثر اندرکنش خاک-سازه در رفتار لرزه‌ای مجموعه‌ سازه پدستال آنتن‌های بشقابی بزرگ

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 118-135

10.22065/jsce.2017.78895.1103

بهادر پورحاتمی؛ سید محمود حسینی؛ امیر محمودزاده