دوره و شماره: دوره 5، شماره ویژه 2 - شماره پیاپی 17، تابستان 1397، صفحه 1-96 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سرمقاله

صفحه 1-4


علمی - پژوهشی

2. ارزیابی مقاومت فشاری بتن در اثر جایگزینی خاکستر مخروط کاج با سیمان

صفحه 5-19

هاشم جهانگیر؛ منصور باقری؛ سید محمد جواد دلاوری


7. مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف

صفحه 82-94

خالد سنگین آبادی؛ روح اله رستمی؛ نبرد حبیبی؛ داوود مستوفی نژاد؛ محمد ذره بینی