دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تابستان 1397، صفحه 1-220 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سرمقاله

صفحه 1-4


علمی - پژوهشی

2. مطالعه اثر میرایی و شکل‌پذیری تغییرمکانی سازه بر طیف انرژی ورودی زلزله

صفحه 5-21

رضا وهدانی؛ محسن گرامی؛ محمد علی واثقی نیا


10. اثرات خوردگی بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه

صفحه 146-159

محسنعلی شایانفر؛ حمید رضا ساوج؛ محمد قانونی بقا؛ علی خدام