دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار 1397 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سرمقاله

صفحه 1-5


4. ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای پل های چند دهانه در شمال ایران

صفحه 36-54

علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ علی ناصری؛ یاسر محمودی پاتی


5. ارزیابی رفتار سیستم توام قاب خمشی و دیوار برشی بتنی نیمه مدفون تحت اثر بارگذاری انفجاری

صفحه 55-70

پویا حسنوند؛ مجتبی حسینی؛ عبدالزضا سروقد مقدم؛ محمد حیدری رسول آبادی


8. مطالعه تاثیر نوع سنگدانه بر مقاومت و نفوذپذیری بتن

صفحه 109-126

محمود نادری؛ رضوان ولی بیگی؛ سید محمد میر صفی