دوره و شماره: دوره 5، شماره ویژه 3 - شماره پیاپی 19، پاییز 1397، صفحه 1-230 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سر مقاله

صفحه 1-4


علمی - پژوهشی

2. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مناطق شهری با در نظر داشتن تأثیر وضعیت کالبدی به کمک تئوری منطق فازی: مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی 7 تهران

صفحه 5-15

آزاده قدیمی حمزه کلایی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ علیرضا قراگوزلو؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی زارع حسین زاده


10. منافع و چالش های به کارگیری روش طراحی و ساخت مجازی (VDC)

صفحه 139-152

نسیم دیده ور؛ سید مجتبی حسینعلی پور؛ امیرحسین محبی فر