دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، پاییز 1396، صفحه 1-192 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سرمقاله

صفحه 1-4


7. شبیه‌سازی شتاب‌نگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی

صفحه 68-80

محمدرضا فدوی امیری؛ سید علی سلیمانی ایوری؛ حمید حسن پور؛ محمد شامخی امیری


چکیده های انگلیسی

14. چکیده های انگلیسی

صفحه 180-191