دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1395، صفحه 1-154 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سرمقاله

صفحه 1-4


علمی - پژوهشی

2. مطالعه آزمایشگاهی و صحرایی عملکرد شمع های پیچی در خاک ماسه ای

صفحه 5-15

سید فرهاد نبی زاده؛ عسکر جانعلی زاده


4. بررسی تاثیر آجرچینی بر روی مقاومت برشی دیوار مصالح بنایی در مقیاس مزو

صفحه 30-41

معصومه سپهری نیا؛ حسینعلی رحیمی بندرآبادی؛ بهروز احمدی ندوشن


6. ارزیابی رفتار دینامیکی انواع پل های کابلی ایستا در برابر نیروی زلزله

صفحه 58-72

علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ جواد واثقی امیری؛ اویس دلاوریان عباس آبادی


چکیده های انگلیسی

12. چکیده های انگلیسی

صفحه 143-152