دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، اسفند 1394، صفحه 1-146 

علمی - پژوهشی

فهرست مطالب و سر مقاله

صفحه 1-4

غلامرضا هوائی


شناسایی عیوب لوله‌های حامل سیال با استفاده از روش ردگیری اندرکنش دینامیکی بار متحرک خارجی

صفحه 76-89

مهدی کوهدرق؛ محمدعلی لطف‌اللهی یقین؛ میرمحمد اتفاق؛ علیرضا مجتهدی