دوره و شماره: دوره 7، شماره ویژه 4 - شماره پیاپی 37، زمستان 1399 

علمی - پژوهشی

1. ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه

مصطفی قلیچی؛ علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ حمید رضا توکلی؛ عباس کرم الدین


5. بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی

حمیدرضا چابکی؛ منصور قلعه نوی؛ آرش کریمی پور؛ محسن خطیبی نیا


یادداشت پژوهشی

10. راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن خودتراکم

مهدی آرزومندی؛ محمد صادق محقق زاده دوانی اصل؛ سید امید مبرقع؛ شقایق افشار


14. بررسی مشخصات مکانیکی، الکتریکی و ریز ساختار بتن فراتوانمند حاوی درصدهای مختلف دوده سیلیس و الیاف پلی وینیل الکل

میرعلیمحمد میرگذار لنگرودی؛ سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد؛ جلیل باراندوست؛ اردلان غنی زاده