دوره و شماره: دوره 7، شماره ویژه 2 - شماره پیاپی 33، تابستان 1399 
5. ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی

محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ حسین درویشی؛ سیدمهدی دهقان؛ محمودرضا ماهری