دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تابستان 1399 

علمی - پژوهشی

2. بررسی تاثیر سیستم مدیریت ساختمان و عایق سازی در کاهش مصرف انرژی با استفاده از تحلیل انرژی ساختمان های مسکونی

صفحه 5-23

سمانه کاظمی پوران بدر؛ فرهاد دانشجو؛ علی معصومی حقیقی؛ محسنعلی شایانفر


3. شناسایی آسیب در پل‌های کابلی با استفاده از اطلاعات مودال

صفحه 24-45

محمد علیخانی دهقی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ علی زارع حسین زاده؛ سید علی سید رزاقی


علمی - پژوهشی

5. به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک

صفحه 60-74

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی


یادداشت فنی

6. ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود

صفحه 75-94

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی


علمی - پژوهشی

15. مدلسازی پویایی توسعه منابع انسانی در پروژه های ساخت

صفحه 246-266

سروش عباس پور؛ شاهین دبیریان