دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 28، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-248 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سر مقاله

صفحه 1-4


علمی - پژوهشی

9. عملکرد لرزه ای قاب‌های مهاربندی شده همگرا با خروج از مرکزیت ورق اتصال بادبند

صفحه 131-142

امین قنادی اصل؛ حسین اسرافیلی؛ حامد رحمن شکرگزار