دوره و شماره: دوره 6، شماره ویژه 3 - شماره پیاپی 27، پاییز 1398، صفحه 1-235 

یادداشت پژوهشی

2. تحلیل غیر خطی تیرهای بتنی پیش تنیده با ورق GFRP به روش اجزای محدود

صفحه 5-17

محسن ایزدی نیا؛ محمدسینا شریفی قلعه نویی


13. ارزیابی عملی استفاده از بتن های سبک خودتراکم در احداث سازه های بتن آرمه

صفحه 193-204

حامد پوراحمدی صفت عربانی؛ علی صدر ممتازی؛ میرعلیمحمد میرگذار لنگرودی؛ مرتضی عمویی سراجاری؛ رضا کهنی خشکبیجاری