دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1398، صفحه 1-213 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سر مقاله

صفحه 1-4


یادداشت فنی

2. بررسی عملکرد میراگر شکافدار و تیر با سطح مقطع کاهش یافته تحت بارگذاری چرخه‌ای

صفحه 209-222

مسعود ذبیحی سامانی؛ محمدحسین عابدابراهیمی؛ پیام طریقی


علمی - پژوهشی

3. مدلسازی جریان اسلامپ بتن خودتراکم حاوی متاکائولن با استفاده از روش‌های محاسبات نرم

صفحه 5-20

علی اشرفیان؛ محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی


4. بررسی تطبیقی آیین نامه های متداول طراحی با دستورالعمل های بهسازی لرزه ای در ارزیابی عملکرد قاب های خمشی فولادی

صفحه 21-38

محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ محمدعلی هادیان فرد؛ شهریار ملک جمشیدی؛ سیدمهدی دهقان


6. اثر مدلسازی اتصالات تیر – ستون و خاک بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی متوسط

صفحه 57-74

حامد رحمن شکرگزار؛ مریم زارع آقبلاغ؛ احمد علی خدایی اردبیلی


علمی - پژوهشی

14. بررسی رفتار لوله های فولادی مدفون توزیع گاز در انواع خاک ها در اثر انتشار امواج لرزه ای

صفحه 177-190

جمال احمدی؛ علی گوهررخی؛ علی نانکلی؛ رضا راستی اردکانی