دوره و شماره: دوره 6، شماره ویژه 1 - شماره پیاپی 23، تابستان 1398، صفحه 1-217 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سرمقاله

صفحه 1-4


5. بررسی تاثیر عملکرد تنش پوسته‌ها با استفاده از تئوری فنر معادل در بهینه سازی سوله‌های قوسی

صفحه 59-76

افسانه شاه پوری ارانی؛ بهروز احمدی ندوشن؛ حسینعلی رحیمی بندر آبادی