مقایسه نیروی محوری میخ، تغییرشکل و سطوح گسیختگی ناشی از گودبرداری درخاک های ماسه ای و رسی با درنظرگرفتن اثر گوشه

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22065/jsce.2019.191374.1889

چکیده

بررسی و ارزیابی خرابی‌های وارده به سازه‌های اطراف گود و همچنین تخمین سطوح گسیختگی از طریق محاسبه مقدار تغییرشکل‌ها و مقدار نشست‌های مجاور گود از مسائل مهم در سیستم میخ‌گذاری در نواحی شهری به شمار می‌‌رود. در این تحقیق سعی شده‌است نیروی محوری میخ‌هاو تغییرشکل‌ در گودهای مقعر و محدب؛ در خاک‌های ماسه‌ای و رسی ارزیابی شود. در این راستا مدل‌سازی عددی با استفاده از نرم‌ا‌فزار اجزاءمحدود Abaqus CAE در محیط خاک انجام شده و مطالعات پارامتریک برای زاویه‌های مختلف گوشه در گودبرداری تحت بار سرویس انجام می‌گیرد. نتایج این تحقیق، نشان‌گر تاثیر بازدارندگی گوشه‌های مقعر و تاثیر رو به تخریب گوشه‌های محدب که برعکس گود مقعر است در گودهایی با خاک ماسه‌ای و همچنین خاک رسی می‌باشد. ماکزیمم نیروی محوری میخ‌ها در خاک رسی کمتر از مقدار آن در خاک ماسه‌ای می‌باشد که با نزدیک شده به گوشه گود این مقدار کاهش می‌یابد. برای ماکزیمم نشست زمین و تغییرمکان افقی دیواره گود نیز تقریبا بین زوایای گوشه 130درجه تا 150درجه یک نقطه عطف وجود دارد که رفتار گود در آن کاملا تغییر خواهد نمود. با مقایسه و تحلیل نشست‌های سطح زمین و سطوح گسیختگی متوجه خواهیم شد که در ماکزیمم نشست سطح زمین در خاک ماسه‌ای، ماکزیمم سطوح گسیختگی رخ خواهد داد و در خاک رسی، نشست‌های سطح زمین در محل سطوح گسیختگی بحرانی دارای تغییرات قابل توجه می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Nail Axial Force, Deformation and Failure Surfaces in Sand and Clay Soils with Considering Corner Effect

نویسندگان [English]

 • Jahangir Khazaei 1
 • ali ghahramani 2
1 Assistant Professor, Department of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Civil eng department. Razi university, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Investigation and evaluation of damages to surrounding structures and also estimation of rupture levels by considering the amount of deformations and the amount of adjacent gates are important issues in the nailing system in urban areas. In this research, we tried to evaluate the axial force of the nails and the deformation in concave and convex dams; in sandy and clay soils. In this regard, numerical modeling is carried out using the Abaqus CAE software in the soil environment and parametric studies are carried out for different corner angles in the excavation under the service load. The results of this study indicate the effect of concave cortical deterioration and the damaging effect of the convex corners, which is in contrast to the concave hedge, in gondolas with sandy soil as well as clayey soil. The maximum axial force of the nails in the clay soil is less than that of the sandy soil, which decreases with the approach to the hollow corner. For maximum seating and horizontal displacement of the Goodwall wall, there is also a turning point between the angular angles of 130 ° to 150 °, with a good turnaround. By comparing and analyzing land surface levels and rupture levels, we will find that the maximum level of earth's summation in sandy soils will be the highest level of rupture, and in clay soils, ground-level landings in the location of critical burst surface changes It is noteworthy

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corner effect
 • Nail Axial force
 • Sand soil
 • clay soil
 • Surface Settlement
 • Deformation of wall

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1398
 • تاریخ دریافت: 02 تیر 1398
 • تاریخ بازنگری: 14 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1398