مقایسه روش‌های مدل‌‌سازی میان‌‌قاب‌‌های مصالح‌ بنایی با رویکرد تأثیر اندرکنش رفتار درون صفحه بر رفتار برون صفحه میان‌‌قاب‌‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22065/jsce.2019.171512.1782

چکیده

در نظرگرفتن اندرکنش قاب و میان‌‌‌قاب یکی از چالش‌‌های مهم در زمینه‌ی تحقیقات مهندسی سازه می‌‌باشد. مشاهده آسیب‌‌های زلزله‌‌های گذشته نشان می‌دهد که، آسیب دیدگی و خسارت میان‌قاب‌ها در داخل صفحه و کاهش سطح تماس میان‌قاب و قاب پیرامونی منجر به افزایش آسیب پذیری در خارج‌ از صفحه میان‌قاب می‌شود. تجربیات زلزله‌های گذشته نشان می‌دهد که اگر میان‌قاب‌ها به درستی توسط قاب پیرامونی مهار شوند، ظرفیت قابل ملاحظه‌ای، به لحاظ نیرویی و تغییرشکلی در برابر تقاضاهای خارج از صفحه میان‌قاب را دارا می‌باشند. پیش‌بینی اند‌رکنش و تأثیر رفتار داخل صفحه میان‌قاب، برروی رفتار خارج از صفحه میان‌قاب‌ها، یکی از موضوعات جدید، در زمینه‌ی ارزیابی رفتار لرزه‌ای میان‌قاب‌های بنایی می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی روش‌های مدل‌سازی رفتار میان‌قاب‌ها در خارج از صفحه، مدل‌های رفتاری و ظرفیتی مختلف در برآورد پاسخ خارج از صفحه میانقاب‌ها مقایسه شده‌اند. همچنین، مدل‌هایی که تأثیرخسارت داخل ‌صفحه میان‌قاب را، برروی ظرفیت خارج از صفحه میان‌قاب در نظر می‌گیرند، نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مروری بر مدل‌های مختلف در برآورد ظرفیت خارج از صفحه میان‌قاب‌های بنایی نشان می‌دهد، که اندرکنش رفتار داخل صفحه و خارج از صفحه میان‌قاب، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش ظرفیت خارج از صفحه میان‌قاب دارد. مدل ارائه شده در نشریه 360 برای ظرفیت خارج از صفحه میان‌قاب‌های بنایی به دلیل عدم در نظر گرفتن اندرکنش رفتار داخل و خارج از صفحه میان‌قاب، نتایج محافظه کارانه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Analytical Methods for Modelling Masonary Infill by Considering In-Plane and Out-of-Plane Interaction

نویسندگان [English]

  • Delaram Ostad 1
  • Jalil Shafaei 2
1 Shahrood university of technology
2 Assistant Professor, Shahrood University Of Technology
چکیده [English]

Masonry infilled reinforced concrete frame buildings built prior to the introduction of modern seismic provisions have been observed to undergo damage in and around the masonry infill walls during most recent moderate to severe earthquakes. Considering interaction between masonary infill and frame is one of the challenges in the field of engineering research. Observation of past earthquake indicates that in the pre-damaged infill wall in the in-plane mode, the probability of out-of-plane failure of infill walls will increase. However various studies have shown that if the infill wall correctly restrained by the frame, there is a significant capacity, in terms of force and displacement against the out-of-plane demands. The prediction of interaction and effect of in-plane behavior on the out-of-plane beahaviour of infill, is one of the new issues in the field of seismic evaluation of masonary infills. This paper present comparative parametric review of the strength and displacement capacity models that predict the infills out-of-plane responses. Also, models that consider influence of in-plane damage on the out-of-plane capacity, it has also been investigated. The parametric comparison of different models in the capacity estimation of masonary infills in out-of-plane mode is shown that interaction of in-plane and out-of-plane beahviour of infills has a significant effect on capacity reduction of infills in out-of-plane mode and the model presented in FEMA360 for out-of-plane capacity of infills has a conservative results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infilled frames
  • In-plane
  • Out-of-plane
  • Arching action
  • Seismic response