طراحی بر اساس عملکرد پلاستیک دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22065/jsce.2019.158173.1715

چکیده

امروزه یکی از جدیدترین زمینۀ مطالعات در حوزۀ مهندسی سازه و زلزله، دستیابی به سیستم‌های سازه‌ای است که پس از وقوع زلزله به‌سرعت به وضعیت پیش از زلزله و خدمت‌رسانی بازگردد. دیوار برشی فولادی نازک در قاب بتن‌آرمه با داشتن قابلیت تعویض به‌عنوان عضو فدا شونده و یا فیوز، هنگام زلزله از سیستم باربر جانبی محافظت می‌نماید. در این مقاله با در نظر گرفتن رفتار دوگانه ناشی از اندرکنش بین قاب و دیوار، یک روش طرح پلاستیک مبتنی بر عملکرد در قاب خمشی بتن‌آرمه ویژه با دیوار برشی فولادی نازک ارائه‌شده است. این روش طراحی، روشی غیرتکراری، ساده و قابل برنامه‌نویسی بوده که توسط آن سازه تحت سطوح عملکرد هدف‌های مختلف، با دقت مناسب طراحی می‌شود. سطوح عملکرد هدف در این مقاله رفتار الاستیک در زلزله بهره‌برداری برای قابلیت استفاده بی‌وقفه، رفتار غیر الاستیک ورق و الاستیک قاب خمشی در زلزله سطح طراحی برای بازسازی سریع و رفتار غیر الاستیک کل سازه در زلزله حداکثر برای جلوگیری از فروریختگی است. برای این منظور، سه سازه کوتاه، متوسط و بلندمرتبه (6، 12 و 18 طبقه)، در ناحیه با لرزه‌خیزی بالا با این روش طرح‌شده و آنالیز دینامیکی غیرخطی، روی این سازه‌ها با استفاده از مدل نواری در نرم‌افزار OpenSees انجام‌شده است. نتایج با مقادیر آیین‌نامه ASCE7-10 و مقادیر پیشنهادی دیگر محققان مقایسه و تطبیق مناسبی مشاهده شد. بر اساس نتایج تحلیل مشخص شد، سازه‌های طرح‌شده در سه سطح خطر فرض شده، به سطوح عملکرد هدف رسیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance-based plastic design of Steel Plate Shear Walls in Reinforced Concrete Frame

نویسندگان [English]

  • hamed valizadeh 1
  • majid Gholhaki 2
1 Ph.D. Student of Structural Engineering. Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, one of the newest studies in the field of structure engineering and earthquake is the acquisition of systems that will quickly return to pre-earthquake and service after an earthquake. Thin steel plate shear walls in reinforced concrete frame with replaceable as a sacrificial member or fuse will protect the sidewall system during an earthquake. In this paper, a method performance-based plastic design in a reinforced concrete frame with a thin steel plate shear wall on the dual behavior caused by the interaction between the frame and the wall is presented. This design method is a non-repetitive, simple, and programmable method by which the structure is designed with the proper levels of performance for different purposes. Target Performance Levels In this paper, the elastic behavior in an service earthquake for uninterrupted usability, non-elastic behavior of the plate and elastic behavior of the bending frame in an earthquake design for quick reconstruction and non-elastic behavior of the total structure in a maximum earthquake to prevent collapse. For this purpose, three structures, short, medium and high (6, 12 and 18 storey), were designed In the high seismic region with this method. Nonlinear dynamic analysis is performed on these structures using the strip model in OpenSees software. Results were compared with the values of ASCE7-10 and other proposed values of the researchers, and a suitable matching was observed. Based on the results of the analysis, it was determined that the structures designed at three levels of assumed hazard have reached the target performance levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thin Steel Plate Shear Wall
  • Reinforced concrete frame
  • PBPD
  • Seismic Design
  • Structural Fuse System

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 30 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1398