بررسی و اولویت بندی موانع و چالش های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی به روش مشارکت دولتی - خصوصی با استفاده از FMEA فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران

10.22065/jsce.2019.178993.1826

چکیده

سرمایه گذاری در صنعت ساختمان با عدم قطعیت های فراوانی مواجه می باشد لذا انبوه سازی ساختمان و تامین هزینه های آن غالبا بر عهده بخش دولتی بوده است. یکی از راهکارهای تامین هزینه های انبوه سازی ساختمان مشارکت دولتی – خصوصی می باشد که در مسیر اجرای آن چالش ها و موانع فراوانی وجود دارد. لذا هدف این تحقیق، بررسی و اولویت بندی موانع و چالش های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی به روش مشارکت دولتی - خصوصی می باشد. بدین منظور از ر‌وش پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. نمونه آماری این تحقیق، متشکل از افراد خبره شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه و همچنین پیمانکاران، مشاوران و کافرمایان شاغل در یک پروژه ساختمانی مشارکت دولتی – خصوصی بود. پس از بررسی و تایید روایی و پایایی و گردآوری پرسشنامه های توزیع شده میان افراد نمونه آماری این تحقیق، داده ها با استفاده از روش FMEA فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از مهمترین موانع و چالش های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی با مشارکت دولتی – خصوصی می‌توان به عدم آگاهی و درک ضعیف سیاستمداران و تصمیم گیرندگان از مشارکت دولتی – خصوصی، سخت گیر و زمان‌بر بودن تملک بر اراضی مورد نیاز برای احداث پروژه های مشارکت دولتی – خصوصی و عدم تمایل بانک ها به منظور سرمایه گذاری در ترتیبات مشارکت دولتی - خصوصی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and prioritize the obstacles and challenges of risk management in building projects with public-private partnerships using Fuzzy FMEA

نویسندگان [English]

  • Ali Parvari 1
  • Behzad Rostami 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty Of Civil Engineering, Islamic Azad University of Khomein Branch, Khomein, Iran.
چکیده [English]

Investment in construction industry is facing with many uncertainties. So, mass housing and its financing has been mostly performed by public sector. One of the mechanisms to finance in mass housing is the partnership of public-private that for its realization many challenges and obstacles have to be removed. Therefore, the research has been performed to the aim of study and prioritize the obstacles and challenges of risk management in building projects with public-private partnerships. To do so, library studies and survey method of research have been used. Statistical sample of the research includes faculty members and experts from among contractors, consultants, and employers active in the public-private sector partnership projects. After review and verification of questionnaire’s validity and reliability, answered questionnaires distributed among statistical samples have been collected and related data have been analyzed through fuzzy FMEA method. The research results showed that, from among the most important obstacles and challenges in implementing risk management in partnership projects of public-private sector, reference could be made to lack of knowledge and poor understanding of politicians and decision makers regarding concept of partnership between the two sectors, as well as time consuming and difficult procedure of acquisition and possession of lands required for construction projects to be performed upon partnership of public and private sectors and banks reluctance to invest in public-private partnership arrangements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Risk
  • Risk Management
  • Building construction
  • Public private partnership
  • Fuzzy FMEA