بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد یزد

2 استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه عمران

10.22065/jsce.2019.167555.1762

چکیده

بتن پودری (RPC) از جمله بتن های فوق توانمند (UHPC) با ویژگی های فیزیکی و مکانیکی برتر است.RPC با بهره گیری از سیمان و مصالح پودری بسیار ریز دانه شامل ماسه کوارتزی، میکروسیلیس، مقادیر کم نسبت آب به سیمان و استفاده از فوق روان کننده تولید می-شود. نتایج آزمایش های انجام شده به منظور استخراج طرح اختلاط بهینه برای بتن پودری نشان می دهد که نسبت آب به مصالح پودری (W/B) که متناظر با حداکثر مقاومت فشاری است برابر با 15/0 بوده که مربوط به طرح اختلاط با نسبت فوق روان کننده به سیمان (SP/C) برابر با 3 درصد است. دیر زمانی است که ایده اضافه کردن الیاف به انواع مختلف بتن به منظور بهبود ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش تاثیر افزودن الیاف فولادی بر مقاومت فشاری و کششی RPC با انجام آزمایش هایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمایش بیانگر آن است که میانگین مقاومت فشاری نمونه های با 1، 2 و 3 درصد حجمی از الیاف، به ترتیب افزایشی در حدود 6، 20 و 5 درصد نسبت به نمونه های بدون الیاف را نشان می دهد. این افزایش در مقاومت کششی به ترتیب مشابه برابر 46، 73 و 66 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Compressive and Tensile Strength of Steel Fiber Reactive Powder Concrete

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Dashti Ramatabadi 1
 • Farzad Shahabian 2
 • Hasan Haji Kazemi 3
1 Department of Civil Engineering,Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
2 Professor, Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Reactive powder concrete (RPC) is one of the ultra high performance concrete ( UHPC ) with superior physical and mechanical properties . Reactive powder concrete is produced using cement and very fine powdered materials including crushed quartz , silica fume and low water to cement ratio using super plasticizer . In this study , an optimum mixing ratio of RPC has been used , in which water / binder ratio ( W / B ) was equal to 0.15 and the ratio of super plasticizer to cement ( SP / C ), was equal to 3 % . For a long time , the idea of adding fibers to various types of concrete has been considered to improve its physical and mechanical properties . In this research , by performing several experiments, the influence of adding steel fibers on the compressive and tensile strength of RPC has been investigated . The results show that the average compressive strength of samples with 1 , 2 and 3 percent volumetric fibers increases about 6 , 20 and 5 percent , respectively , compared to non - fibrous specimens. This increase in tensile strength is 46 , 73 and 66 percent , respectively for the same amounts of steel fibers .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reactive powder Concrete
 • ultra high performance concrete
 • Compressive strength
 • tensile strength
 • Steel Fibers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1398
 • تاریخ دریافت: 24 دی 1397
 • تاریخ بازنگری: 15 اسفند 1397
 • تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1398