سنجش عملکرد مهندسان در رفتار اخلاقی با کارفرمایان و همکاران بر اساس نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت،گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

10.22065/jsce.2022.342505.2812

چکیده

اخلاق مهندسی مطالعه تصمیم‌ها، خط‌مشی‌ها و ارزش‌هایی است که از نظر اخلاقی در فعالیت مهندسی مطلوب هستند. حفظ و ارتقای اعتماد به شغل مهندسی در جامعه تنها با رویکردهای اخلاقی رفتار افراد متعهد، در فرهنگ سازمانی این حرفه نهادینه می شود. استراتژی رفتار سازمانی، روابط کلی و شیوه رفتار کارکنان در انجام خدمات را در بر می‌گیرد. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی، نوع روش تحقیق؛ توصیفی – تحلیلی است. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه پیمایشی بوده، پس از تأیید‌روایی صوری، محتوایی و سازه و تأیید پایایی آن با روش آلفای کرونباخ انجام شده است. ضرورت انجام این پژوهش به دلیل ماهیت مهم این موضوع با هدف، ارزیابی عملکرد مهندسان در رفتاراخلاقی حرفه ای با کارفرمایان و همکاران بر اساس نظامنامه اخلاق حرفه‌ای مهندسی مصوب، همچنین پیش بینی اثر مولفه ها در رفتار با کارفرمایان و همکاران با استفاده از مدل معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری، مهندسان کرمانشاه بوده، که با شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده، اطلاعات گردآوری‌شده با روشهای خاص آماری با نرم‌افزار SPSS & AMOS تجزیه و تحلیل و نتایج حاصله آمار توصیفی و استنباطی رابطه مثبت معناداری فرضیات و عملکرد مناسب مهندسان را نشان داد. شاخص‌های ارزیابی کلیت مدل، مطلوب و استاندارد بوده، از استحکام بالایی برای سنجش عملکرد مهندسان در رفتار اخلاقی با کارفرمایان و همکاران برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the performance of engineers in ethical behavior with employers and colleagues based on the Building Engineers' Code of Ethics and Professional Behavior

نویسندگان [English]

 • Arash Gorgin Karaji 1
 • Towhid Pourrostam 2
 • Hamidreza Abasian Jahromi 3
 • Soheil Monjemi Nejad 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil and Earth Resources Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil and Earth Resources Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology: Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil and Earth Resources Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Engineering ethics is the study of decisions, policies, and values that are an acceptable ethical standard in engineering practices. Maintaining and promoting trust in the engineering profession in society can only be established in the organizational culture of the profession through ethical approaches to the behavior of committed individuals. Organizational behavior strategy includes general relationships and the way employees behave in performing services. The present research, in terms of applied purpose and type of research method, is descriptive-analytical. After establishing its face validity, content validity, structural validity, and reliability using Cronbach's alpha, the primary study instrument was a survey questionnaire. Due to the importance of this topic, it is necessary to conduct this research in order to assess the performance of engineers in professional ethical behavior with employers and colleagues based on the approved code of ethics for engineering professionals and to predict the effect of components in dealing with employers and colleagues using a structural equation model. The statistical population consisted of Kermanshah engineers, whose data was collected using a simple random sampling technique. The statistical analyses were performed using SPSS & AMOS software, and descriptive and inferential statistics revealed a significant positive relationship between the hypotheses and the proper performance of engineers. The evaluation criteria of the model as a whole are desirable and standard, and it has a high level of reliability for measuring the ethical behavior of engineers with employers and colleagues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavior
 • Professional Ethics
 • Engineering
 • Performance
 • Employer
 • colleague
 • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 20 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 12 خرداد 1401