توسعه روش طراحی لرزه ای عملکردی ترکیبی برای قاب های مهاربندی شده واگرای منظم تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

2 استادیار ، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، ایران

3 گروه مهندسی عمران، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.22065/jsce.2021.301703.2548

چکیده

پیچیدگی محاسباتی روش‌های طراحی لرزه‌ای عملکردی باعث می‌شود اغلب مهندسین استفاده از روش های ساده تر نیرویی را در اولویت قرار دهند. وجود یک ارتباط کاربردی بین روش‌های نیرویی و عملکردی می‌تواند رافع این چالش باشد. روش ترکیبی از نقاط قوت روش طراحی بر مبنای عملکرد و سهولت محاسباتی روش‌های طراحی نیرویی برخوردار است. در این مقاله، قاب‌هایی با تعداد 3، 6، 9، 12، 15 و 20 طبقه با تعداد 3 دهانه به عرض 5متر در نظر گرفته شده است. طول تیرپیوند به‌عنوان یکی دیگر از پارامترهای مؤثر بر پاسخ، به میزان 1، 75/1 و 50/2 متر تعریف‌شده است. مدل‌های مورد بررسی پس از طراحی به روش کاهش بار و افزایش مقاومت، برای 3 سطح عملکردی استفاده بی‌وقفه، ایمنی جانی و آستانه فروریزش و نیز اولین رخداد مفصل خمیری، توسعه داده شده‌اند. مدل‌های نهایی تحت 20 رکورد نزدیک‌گسل دارای خصوصیات پالس‌گونه پیشرونده بکمک تحلیل تاریخچه زمانی تحلیل شده‌اند. در نهایت با بهره‌گیری از الگوریتم ژنتیک، رابطه‌های تجربی متناظر برای تعیین ضرایب رفتار، شکل‌پذیری تیر پیوند و شکل‌پذیری کلی ارائه شده است. بعلاوه یک فلوچارت جهت طراحی لرزه‌ای قاب‌های واگرا به کمک روابط تجربی استحصال شده، ارایه شده است. نهایتا جزییات روش طراحی معرفی شده، با حل یک مثال کاربردی ارایه شده است. نتایج حاصل از طراحی لرزه‌ای ترکیبی سازه‌های خارج از محدوده بانک داده‌ی تعریف شده، در مقایسه با روش‌های نیرویی، نشان از دقت این روش در تخمین نیازهای لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی واگرا دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extension of Hybrid Force/Displacement Seismic Design (HFD) for Eccentric Braced Frames under Near-Fault Earthquakes

نویسندگان [English]

 • Seyed Abdonnabi Razavi 1
 • Navid Siahpolo 2
 • Mehdi Mahdavi Adeli 3
1 Department of Civil Engineering, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
2 Assistant Professor, Deptartment of Civil Engineering, Institute for High Education ACECR, Ahvaz, Iran
3 Department of Civil Engineering, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
چکیده [English]

The computational complexity of performance based seismic design methods makes most engineers prioritize the use of simpler force-based methods. Having a practical relationship between force and performance methods can solve this challenge. The hybrid force/displacement method has the advantages of the design method based on the performance and computational ease of force design methods. In this research, frames with 3, 6, 9, 12, 15 and 20 story with 3 bays with a width of 5 meters have been considered. The length of the link beam is defined as another parameter affecting the response, 1, 1.75 and 2.50 meters. The studied models have been developed by designing the method of load and resistance factor design method, for 3 performance levels of immediate occupancy, life safety and collapse prevention, as well as the first occurrence of the plastic joint. The final models are analyzed under 20 pulse-type near-fault records using time history analysis. Finally, using the genetic algorithm, the corresponding experimental relationships are presented to determine the behavior factor, local and global ductility. The proposed relationships are influenced by geometric characteristics such as the number of stories, the stiffness ratio of the columns, the slenderness of the braces, the length of the beam and the ductility levels. The results of the hybrid force/displacement seismic design of structures outside the range of the defined database, in comparison with the force methods, show the accuracy of this method in estimating the seismic needs of divergent bracing frames.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hybrid Force/Displacement Design
 • Time History Analysis
 • Seismic demand
 • Pulse-type near-fault earthquake
 • Genetic algorithm
 • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 18 آبان 1400