کلیدواژه‌ها = اتصال همراه با میراگر شکافدار
1. بررسی عملکرد میراگر شکافدار و تیر با سطح مقطع کاهش یافته تحت بارگذاری چرخه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1396

مسعود ذبیحی سامانی؛ محمدحسین عابدابراهیمی؛ پیام طریقی