کلیدواژه‌ها = شبیه سازی پیشامد گسسته
1. پیاده سازی و استمرار ساخت ناب با استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 93-111

شاهین دبیریان؛ سید روح الله قرشی